คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒


นายเกษม     อัยกร
 ประธาน อกคศ.


นายประเสริฐ    วิริยะภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพงษ์วินัย    พรศิวธาดา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/xkkhs/
นายสงวน    ศรีสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอมร    วงศ์เทพ
ผู้แทน กคศ.https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/xkkhs/
นายจำรัส     ปันทะวัง
ผู้แทนคุรุสภานายอินสอน           อินตาวงษ์
ผู้แทนผู้บริหาร


นายสง่า  สิทธิ
ผู้แทนครู


https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/xkkhs/

นายธนกฤต   ฟุ้งกิตติกุล
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาhttps://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/xkkhs/
นายบุญชู              จันทร์ดำ
กรรมการและเลขานุการ