ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.

            1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
            2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
            3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
            4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
            5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
            6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
            7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
            8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
            9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
           10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
           12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง