ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
179  ถนนเวียงใหม่  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 

โทรโทรศัพท์

056-621303

โทรศัพท์

หน้าห้องผู้อำนวยการ0-5362-1303 ต่อ 26 
กลุ่มอำนวยการ0-5362-1303 ต่อ 14
กลุ่มงานบริหารการเงินฯ0-5362-1303 ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานบุคคล0-5362-1303 ต่อ 18
กลุ่มนโยบายและแผน0-5362-1303 ต่อ 15 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5362-1303 ต่อ 20 
กลุ่มนิเทศฯ0-5362-1303 ต่อ 19 
หน่วยตรวจสอบภายใน0-5362-1303 ต่อ 21
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0-5362-1303 ต่อ 18 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0-5362-1303 ต่อ 16 
กลุ่มกฎหมายและคดี0-5362-1303 ต่อ 22 


โทรสาร

0-5368-1329

E-Mail

mhs_maesariang2@hotmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน