กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 มิ.ย. 2562 01:52 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พ.ค. 2562 23:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 61675629_2306266619639691_1424118981060460544_n.jpg กับ โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย "ทิศทางการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษาในอำเภอสบเมย"
30 พ.ค. 2562 23:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย "ทิศทางการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษาในอำเภอสบเมย"
29 พ.ค. 2562 01:10 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 61902657_2304984906434529_6979831496819343360_n.jpg กับ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
29 พ.ค. 2562 01:10 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
29 พ.ค. 2562 01:07 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60983116_2303617913237895_5886468492684689408_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ
29 พ.ค. 2562 01:07 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ
29 พ.ค. 2562 01:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 61100695_2303561646576855_2086999835478589440_n.jpg กับ กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
29 พ.ค. 2562 01:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
29 พ.ค. 2562 01:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 61541913_2303098606623159_5847463717121294336_n.jpg กับ การสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน
29 พ.ค. 2562 01:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน
23 พ.ค. 2562 20:09 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60793322_2300142903585396_4482245303377854464_n.jpg กับ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
23 พ.ค. 2562 20:09 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
23 พ.ค. 2562 20:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60847721_2299648700301483_9153747262617157632_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
23 พ.ค. 2562 20:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
23 พ.ค. 2562 20:00 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60856206_2299625466970473_8800293216755646464_n.jpg กับ ประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร
23 พ.ค. 2562 20:00 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร
23 พ.ค. 2562 19:53 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 61052064_2298916550374698_6017802592527056896_n.jpg กับ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
23 พ.ค. 2562 19:53 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
23 พ.ค. 2562 19:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60494696_2296435100622843_6100899425041776640_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด
23 พ.ค. 2562 19:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด
23 พ.ค. 2562 19:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60290168_2296422370624116_4809815703060217856_n.jpg กับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 2562 19:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 2562 19:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 60356745_2295355924064094_240564317999595520_n.jpg กับ ประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 2562 19:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562