กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ค. 2560 05:27 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
18 ก.ค. 2560 05:25 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
18 ก.ค. 2560 05:23 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
16 ก.ค. 2560 21:23 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_0764.JPG กับ ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ
16 ก.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ
16 ก.ค. 2560 21:03 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_0753.JPG กับ การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 21:03 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:37 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19959103_1917898425143181_9173586238285034564_n.jpg กับ การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:37 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:33 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19989342_1917885588477798_4433689913726097178_n.jpg กับ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
16 ก.ค. 2560 20:33 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
16 ก.ค. 2560 20:31 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19959203_1917876725145351_6862893811287726671_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2
16 ก.ค. 2560 20:31 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2
16 ก.ค. 2560 20:29 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19959177_1917377385195285_9153923101120490875_n.jpg กับ การประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พศ.2561 , ครูปูชนียบุคคลและครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:29 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พศ.2561 , ครูปูชนียบุคคลและครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:27 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19905059_1917369838529373_856011980776992695_n.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
16 ก.ค. 2560 20:27 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
16 ก.ค. 2560 20:24 กีรติ หมื่นใจ แนบ 20046317_1916882418578115_1756529112174878038_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์
16 ก.ค. 2560 20:24 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์
16 ก.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19748821_1916868238579533_499867280563285752_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE
16 ก.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE
16 ก.ค. 2560 20:21 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19905290_1916865935246430_6615113425163915884_n.jpg กับ การประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
16 ก.ค. 2560 20:21 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
16 ก.ค. 2560 20:18 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19665687_1914227358843621_7254909799781735937_n.jpg กับ การประชุมการเตรียมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประถมวัย ประจำปี 2560