กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 มิ.ย. 2560 04:49 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-1.png
1 มิ.ย. 2560 04:47 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-1.png
1 มิ.ย. 2560 04:47 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-1.png
1 มิ.ย. 2560 04:46 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-1.png
1 มิ.ย. 2560 04:45 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-1.png
1 มิ.ย. 2560 04:43 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled-1.png กับ หน้าหลัก
30 พ.ค. 2560 01:20 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-5.png
30 พ.ค. 2560 00:55 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข บุคลากร
30 พ.ค. 2560 00:55 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled-5.png กับ บุคลากร
29 พ.ค. 2560 02:18 กีรติ หมื่นใจ แนบ 18301232_1883133701952987_8409359062246385697_n.jpg กับ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
29 พ.ค. 2560 02:18 กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
29 พ.ค. 2560 00:15 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข บุคลากร
29 พ.ค. 2560 00:10 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ รองสมภูมิ.jpg กับ บุคลากร
17 พ.ค. 2560 02:30 ART SRISAWAT แนบ 4.5ตัวอย่าง สัญญาจ้างครูพี่เลี้ยง.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:30 ART SRISAWAT แนบ 4.4ตัวอย่าง สัญญาจ้างพนักงานราชการ.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.3ตัวอย่าง สัญญาจ้างนักการภารโรง.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.2ตัวอย่าง สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเ.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.1ตัวอย่าง สัญญาจ้างครูผู้สอน (ทุกประเภท).pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
3 พ.ค. 2560 00:40 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-2.jpg
3 พ.ค. 2560 00:38 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled-2.jpg กับ บุคลากร
3 พ.ค. 2560 00:13 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข หน้าหลัก
2 พ.ค. 2560 23:42 จันทร์ วังกัลยา แนบ หนังสือโรงเรียนคุณธรรม.rar กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ 18010334_1878238555775835_8116514158234595879_n.jpg กับ รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:47 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6518.JPG กับ การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560