กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 มี.ค. 2560 19:38 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด
9 มี.ค. 2560 19:19 กีรติ หมื่นใจ แนบ 11111.jpg กับ พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านจอซิเดอ โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ สาขาอู่หลู่
9 มี.ค. 2560 19:19 กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านจอซิเดอ โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ สาขาอู่หลู่
8 มี.ค. 2560 01:52 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข กตปน.
3 มี.ค. 2560 22:10 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข การประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:07 กีรติ หมื่นใจ แนบ 31836.jpg กับ เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:07 กีรติ หมื่นใจ สร้าง เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:03 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4519.JPG กับ ติดตามการดำเนินงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
3 มี.ค. 2560 22:03 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ติดตามการดำเนินงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
3 มี.ค. 2560 21:58 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4353.JPG กับ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
3 มี.ค. 2560 21:58 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
3 มี.ค. 2560 21:52 กีรติ หมื่นใจ แนบ 16998885_1427665240638964_5100165990419254154_n.jpg กับ การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
3 มี.ค. 2560 21:52 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
3 มี.ค. 2560 21:43 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข โรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับการประเมินตามโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ
3 มี.ค. 2560 21:41 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17021697_1264168110318921_437319108260793697_n.jpg กับ โรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับการประเมินตามโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ
3 มี.ค. 2560 21:41 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับการประเมินตามโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ
3 มี.ค. 2560 21:30 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17021576_1329680170425023_235678651821283258_n.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3 มี.ค. 2560 21:30 กีรติ หมื่นใจ สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3 มี.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ แนบ 16939238_971631419603566_4872176178616291397_n.jpg กับ รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และครูอัตราจ้าง
3 มี.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และครูอัตราจ้าง
3 มี.ค. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4038.JPG กับ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3 มี.ค. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3 มี.ค. 2560 20:42 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4169.JPG กับ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
3 มี.ค. 2560 20:42 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
1 มี.ค. 2560 18:07 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข หน้าหลัก