กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 มี.ค. 2560 00:25 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ web22.jpg กับ หน้าหลัก
13 มี.ค. 2560 00:17 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ รวมลงเว็บ.pdf กับ ระดับบนสุด
12 มี.ค. 2560 23:51 กีรติ หมื่นใจ อัปเดต IMG_5466.JPG
12 มี.ค. 2560 23:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ งานวันวิชาชีพ โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 มี.ค. 2560 23:32 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17191054_779731398851415_4428859155208246744_n.jpg กับ รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ DLIT และDLTV
12 มี.ค. 2560 23:32 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ DLIT และDLTV
10 มี.ค. 2560 02:12 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT จาก สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9 มี.ค. 2560 19:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17098449_1857681617831529_3900047257380488168_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT จาก สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9 มี.ค. 2560 19:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT จาก สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9 มี.ค. 2560 19:48 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17191165_1857234957876195_1885564823502368254_n.jpg กับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีส่วนร่วมที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 มี.ค. 2560 19:48 กีรติ หมื่นใจ สร้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีส่วนร่วมที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 มี.ค. 2560 19:43 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17155938_1857252777874413_6420366570102829057_n.jpg กับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ
9 มี.ค. 2560 19:43 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ
9 มี.ค. 2560 19:38 กีรติ หมื่นใจ แนบ 17155762_1857008574565500_6519048866160347570_n.jpg กับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด
9 มี.ค. 2560 19:38 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด
9 มี.ค. 2560 19:19 กีรติ หมื่นใจ แนบ 11111.jpg กับ พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านจอซิเดอ โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ สาขาอู่หลู่
9 มี.ค. 2560 19:19 กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านจอซิเดอ โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ สาขาอู่หลู่
8 มี.ค. 2560 01:52 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข กตปน.
3 มี.ค. 2560 22:10 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข การประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:07 กีรติ หมื่นใจ แนบ 31836.jpg กับ เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:07 กีรติ หมื่นใจ สร้าง เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2560 22:03 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4519.JPG กับ ติดตามการดำเนินงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
3 มี.ค. 2560 22:03 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ติดตามการดำเนินงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
3 มี.ค. 2560 21:58 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_4353.JPG กับ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
3 มี.ค. 2560 21:58 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560