กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ค. 2560 20:29 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พศ.2561 , ครูปูชนียบุคคลและครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:27 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19905059_1917369838529373_856011980776992695_n.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
16 ก.ค. 2560 20:27 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
16 ก.ค. 2560 20:24 กีรติ หมื่นใจ แนบ 20046317_1916882418578115_1756529112174878038_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์
16 ก.ค. 2560 20:24 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์
16 ก.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19748821_1916868238579533_499867280563285752_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE
16 ก.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งข่าวผ่านโปรแกรม OBEC LINE
16 ก.ค. 2560 20:21 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19905290_1916865935246430_6615113425163915884_n.jpg กับ การประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
16 ก.ค. 2560 20:21 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
16 ก.ค. 2560 20:18 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19665687_1914227358843621_7254909799781735937_n.jpg กับ การประชุมการเตรียมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประถมวัย ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:18 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมการเตรียมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประถมวัย ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:16 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19748732_1914225348843822_334484123022656843_n.jpg กับ การอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
16 ก.ค. 2560 20:16 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
16 ก.ค. 2560 20:13 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19554671_1913825252217165_1685802251237163821_n.jpg กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
16 ก.ค. 2560 20:13 กีรติ หมื่นใจ สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
16 ก.ค. 2560 19:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19748679_1913713712228319_2570210878892624265_n.jpg กับ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 19:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 23:46 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9982.JPG กับ การประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 4/2560
3 ก.ค. 2560 23:46 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9977.JPG กับ การประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 4/2560
3 ก.ค. 2560 23:46 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 4/2560
3 ก.ค. 2560 23:44 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9970.JPG กับ การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เกาะ และ โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
3 ก.ค. 2560 23:44 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เกาะ และ โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
3 ก.ค. 2560 23:40 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9843.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
3 ก.ค. 2560 23:40 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
3 ก.ค. 2560 23:33 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9825.JPG กับ การประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน