กิจกรรมล่าสุดของไซต์

sneeporn wongnoi แก้ไข อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ฯ
sneeporn wongnoi แนบ 4.jpg กับ อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ฯ
sneeporn wongnoi สร้าง อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ฯ
sneeporn wongnoi แนบ 3.jpg กับ กิจกรรมหน้าเสาธง
sneeporn wongnoi สร้าง กิจกรรมหน้าเสาธง
sneeporn wongnoi แนบ 2.jpg กับ ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563
sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563
sneeporn wongnoi แนบ 1.jpg กับ การประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย
sneeporn wongnoi สร้าง การประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย
5 มี.ค. 2564 00:17 sneeporn wongnoi แนบ 1.jpg กับ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา
5 มี.ค. 2564 00:17 sneeporn wongnoi สร้าง ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา
3 มี.ค. 2564 19:48 sneeporn wongnoi แนบ 12.jpg กับ ประชุมทีมบริหาร สพป.มส2
3 มี.ค. 2564 19:48 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมทีมบริหาร สพป.มส2
3 มี.ค. 2564 19:46 sneeporn wongnoi แนบ 11.jpg กับ การประเมินสัมฤทธิผล ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ
3 มี.ค. 2564 19:46 sneeporn wongnoi สร้าง การประเมินสัมฤทธิผล ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ
3 มี.ค. 2564 19:44 sneeporn wongnoi แก้ไข ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในโครงการพระราชดำริ ฯ
3 มี.ค. 2564 19:43 sneeporn wongnoi แนบ 9.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในโครงการพระราชดำริ ฯ
3 มี.ค. 2564 19:42 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในโครงการพระราชดำริ ฯ
3 มี.ค. 2564 19:39 sneeporn wongnoi แนบ 8.jpg กับ กิจกรรมหน้าเสาธง
3 มี.ค. 2564 19:39 sneeporn wongnoi สร้าง กิจกรรมหน้าเสาธง
3 มี.ค. 2564 19:36 sneeporn wongnoi แนบ 7.jpg กับ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
3 มี.ค. 2564 19:36 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
3 มี.ค. 2564 19:33 sneeporn wongnoi แนบ 5.jpg กับ รับฟังนโยบาย ฯ
3 มี.ค. 2564 19:33 sneeporn wongnoi สร้าง รับฟังนโยบาย ฯ
3 มี.ค. 2564 18:51 sneeporn wongnoi แนบ 4.jpg กับ ทำบุญตักบาตรประจำเดือน กุมภาพันธ์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า