คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒


นายจรูญ  แสนวิจิตร 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
ประธานกรรมการนายถวิล แดงสุกสี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายทยากร บุษยาวรรณ
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 
 
นายอักษร  พรรณโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายณรงค์  ศิริอางค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

นายสุรพล ศรีศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

นางรักวิชา จิตสำรวย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายนพดล  เพียรงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
กรรมการ


นายจันทร์ วังกัลยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ