คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒นายจรูญ  แสนวิจิตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
ประธานกรรมการนายนพดล  เพียรงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
กรรมการ


นายทรงกลด  วิชชโลกา
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
กรรมการ

นายอักษร  พรรณโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายณรงค์  ศิริอางค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายสายัญ  โพธิ์สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ


นายธวัช  โลกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายประชัน  แสนใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนายจันทร์ วังกัลยา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ