กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒


พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล

นายอิทธิพล  มณีธร

นายอุดม  เขียวมูล

นายสมบัติ  ยาวิชัย

นายเกษม  กันทาหอม

นายอดุลย์  จำรัส

นายจันทร์  วังกัลยา

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

นางเกียรติสุดา  สิทธิ

นายทวีลาภ  อำนาจฟุ้ง

ว่าที่ร้อยเอกนิธิวรรธน์  โทวรรธนะ

นายธวัชชัย  ใจแสน

นายศรีใจ  วงค์คำลือ

นายสำเนียง  อัตไพบูลย์

นายยศกร  บุญวัฒน์

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

นางพรรณิภา  โลกา
นางชุลิตตา  วิชชโลกา