เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2563 21:14โดยsneeporn wongnoi
  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยติดตามฯ ดำเนินการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม โดยการ นำของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และทีมบริหาร ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางในการนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาย และตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง โรงเรียนบ้านแม่จอ โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ โรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้านแม่อมลาน โรงเรียนบ้านป่าแก่ โรงเรียนบ้านฟักทอง โรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านกอกหลวง โรงเรียนบ้านหนองม่วน และโรงเรียนใกล้เคียง  ภาพเพิ่มเติม
Comments