อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์3 มี.ค. 2560 21:30โดยกีรติ หมื่นใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ  โดย สวทช. (NSTDA) ระหว่างวันที่ 25- 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments