อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566

โพสต์28 พ.ค. 2563 01:25โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 และโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจระเบียบการบริหาร และการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับศูนย์บริหารการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐานโดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมตลอดถึงงบประมาณที่รองรับการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพเพิ่มเติม
Comments