สพป.แม่ฮ่องสอน2

โพสต์26 พ.ค. 2563 00:02โดยsneeporn wongnoi
ตามนโยบาย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในภายใต้คอนเซปต์ "Green Clean & Safety" เพื่อรองรับการให้บริการกับบุคลากร จึงทำให้ภูมิทัศน์ได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น มีจุดพักสำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสามากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน รวมถึงบุคลากรของสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 #ขอขอบคุณ ผอ.จำรัส ปันทวัง ผอ.รร.สังวาลย์วิทยาและทีมงาน ที่มีส่วนช่วยให้มีจุดบริการกาแฟไว้ รองรับการให้บริการบุคลากรที่มาติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา #ขอบคุณผอ.ชัยพฤกษ์ ขยันงาน ผอ.รร.บ้านห้วยวอก และทีมงาน ซึ่งเป็นแรงสำคัญในการออกแบบสวนหย่อม เพื่อความร่มรื่น สวยงาม #ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รุ่นเสมาล้านนา 62 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสาช่วยกันปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ จนทำให้ภูมิทัศน์ในหลายจุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง เกิดความเปลี่ยนแปลง และสวยงามที่เห็นได้อย่างชัดเจน #ขอบคุณผู้บริหาร/คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) สำหรับป้ายสวยๆ #ในนามสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งหากเอ่ยนามก็คงไม่ครบทุกคนทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจตลอดจนการทำงานเป็นทีมด้วยคำว่า "จิตอาสา" เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงภายใต้ค่านิยมองค์กร "ยิ้มไหว้ แจ่มใจ เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม" #ทั้งนี้ การพัฒนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายใต้การกำกับดูแลของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะยังคงพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและประทับใจในความเป็น mh2 ต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments