สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างแกนนำเยาวชนGEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ

โพสต์6 พ.ย. 2559 22:14โดยกีรติ หมื่นใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับมือ เครือข่ายสร้างแกนนำเยาวชนGEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ทำดีถวายพ่อระหว่างวันที่ 5 -6 พย.255 โดยท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รักษาราชการแทน ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้พบปะพูดคุยและมอบใบประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ผ่านการอบรมแกนนำเยาวชน GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ทำดีถวาย พ่อหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน GEN Z Strong ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษา และเสริมพลังแกนนำ เยาวชนทำความดีถวายพ่อหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำ เยาวชนในสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย สมัครร่วม อบรมรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการฉาย วีดีทัศน์พระราชกรณีกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เยาวชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันทำความดี จากนั้นมีการบรรยาย Gen Z รู้ทันบุหรี่ เทคนิคการ พูดในที่สาธารณะ เทคนิคการจัดรายการที่น่าสนใจ และฝึกการเขียน ข่าว เขียนบทวิทยุ ส่วนวันที่สองฝึกปฎิบัติการพูด การจัดรายการสื่อสาร หลังจากจบการอบรมแกนนำเยาวชนทุกคนได้รับมอบเกียรติบัตร และ ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมทำความดีที่มีประโยชน์ถวายพ่อหลวง และ เป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยของบุหรี่ ในสถานศึกษา ในชุมชน สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรม ในโครงการ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ จ.แม่ฮ่องสอนโดยได้รับการ สนับสนุนจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสร้าง เสริมสุขภาพ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน GEN Z ได้แสดงศักยภาพให้สังคม เห็นว่าเป็น Gen Z ที่ฉลาดคิด รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สืบเนื่องจากปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในจังหวัดยังสูงถึงร้อยละ 14.4 การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้า สู่วงจร ของการเสพติดบุหรี่ซึ่งนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ เป็น GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ต่อไป ภาพเพิ่มเติม...
Comments