ร่วมพิธีเปิด งานกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด

โพสต์7 ธ.ค. 2559 00:16โดยกีรติ หมื่นใจ
วันนี้ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จาก นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.มส.2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา-กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพก
ารศึกษาแม่สวด ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในการนี้ นายไพศาล ที่รัก ยังได้มอบผลไม้และงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...
Comments