RT ปีการศึกษา 2563

โพสต์22 มี.ค. 2564 22:03โดยsneeporn wongnoi
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกาษา ตำบลแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2563 กล่าวรายงานโดย นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสามารถวิเคราห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนได้เหมาะสม และยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments