รับเสด็จ ฯ โรงเรียนบ้านผาเยอ

โพสต์4 ธ.ค. 2563 03:03โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามความคืบหน้าโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ (กพด.) ณ โรงเรียนบ้านผาเยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
Comments