ประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี

โพสต์29 ม.ค. 2563 23:27โดยปิติพล ปราบเหตุ
ว้นที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการ"เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย/หญิง) จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคีเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ เสียสละ มีจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย  ภาพเพิ่มเติม
Comments