ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการฯ IQA ครั้งที่1

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:06โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดโครงการนีขึ้นเพื่อช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามโครงการและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และมีการดูงานและฝึกปฎิบัติการนำแนวคิดการปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วย PLC มาใช้ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LESSON STUDY) และกระบวนการเรียนรู้ ด้วย Co - 5 STEPs และในครั้งนี้ขอขอบคุณทีมที่ปรึกษาในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศน.นิรมล โพธะ หัวหน้าทีม, ผอ.ประสงค์ นารถอุดม และ อาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ภาพเพิ่มเติม 
Comments