ประเมินผลสัมฤทธิผลฯ

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:23โดยปิติพล ปราบเหตุ

ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายประเสริฐ วิริยะภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ณ โรง เรียนบ้านห้วยกุ้ง ,โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านป่าโปง , โรงเรียนบ้านแม่หาร โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ และโรงเรียนบ้านห้วยโผ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการวางแผน จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
Comments