ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 / 2563

โพสต์28 ธ.ค. 2563 00:42โดยsneeporn wongnoi

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 / 2563 เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการคุณธรรม จริยธรรม "ปณิธานความดี ทำความดี ได้ที่ใจเรา "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านเลโคะ 2. โรงเรียนบ้านละอูบ 3. โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 4. โรงเรียนบ้านสบหาร 5. โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 6. โรงเรียนบ้านแม่งะ 7. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 8. โรงเรียนดอนชัยวิทยา 9. โรงเรียนบ้านอมพาย ประธานในพิธีโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ภาพเพิ่มเติม
Comments