ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

โพสต์26 ม.ค. 2564 02:16โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนว ทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอด คล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกันนั้นกล่าว #แสดงความยินดีแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ #เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 "#ประถมาภรณ์ช้างเผือก ดังรายนามนี้ 1.นายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 2.นางสาวสุพิตยา เตมียะลิน ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 และข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ #เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ #1.นางมาลัย ไทยดำรงค์
แม่ น้องโรซี่
ผอ.กลุ่มอำนวยการ 2.นางชมกฎ อินทัศน์
Chom Peek
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ3.นางอานงค์ ปินตา
อานงค์ ปินตา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ว่าเป็นเกียรติยศที่มีคุณค่าและมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่าทุกท่านที่ได้รับ ฯ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ผู้ที่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พึงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป จากนั้นได้มอบของขวัญสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบให้กับศูนย์บริหารจัดการศึกษา จำนวน 18 ศูนย์ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    ภาพเพิ่มเติม 

Comments