ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:20โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดงาน นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงาน นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรสำนักงานก.ค.ศ. จำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ดังนี้ ท่านจรุงรัตน์ เคารพรัตน์ ท่านวัชรี เกิดพิพัฒน์ และหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีฯ คือ ท่าน กรใจเลิศ ป่าไม้ ให้ความรู้วิทยฐานะว.21/2560 ภาพเพิ่มเติม
Comments