ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์21 ส.ค. 2562 19:58โดยปิติพล ปราบเหตุ
วัน ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 21 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จัดประชุมโดยกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ศน.เจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จัดการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments