ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:48โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments