พระราชทานพระราชวโรวาส ฯ

โพสต์29 เม.ย. 2564 20:22โดยsneeporn wongnoi
วันอังคารที่ 27 เมษายน2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุรพล ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุดธิดา เมืองมูล นักวิชาการศึกษา นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา นายมัฌชมา บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ นายศุฎฎ์ไชย เดียวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ นายทักษิณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเยอและห้องเรียนบ้านผาเยอน้อย นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคะ และห้องเรียนบ้านแม่แคะน้อย และนายอาคม น่านกร ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และห้องเรียนสาขาบ้านจอซิเดอใต้ ร่วมเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราโชวาท แก่คณะผู้ปฎิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (กพด) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โประแกรม Zoom ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

Comments