พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

โพสต์16 ธ.ค. 2563 00:00โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) รุ่นที่ 4/2563 ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการทางการลูกเสือ ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขและความมั่นคง โดยมีนางชมกฏ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
Comments