พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน (บ้านกาศเกมส์)

โพสต์14 ธ.ค. 2561 02:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางชมกฏ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ประจำปี 2561 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการกีฬาตามมาตรฐานสากล รู้รักรักสามัคคีในหมู่คณะ ใช้กีฬาในการพัฒนาตนเอง และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 11 โรง ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments