นิเทศ 360 องศา ประจำปี 2564

โพสต์22 ก.พ. 2564 19:44โดยsneeporn wongnoi
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยติดตาม ฯ ดำเนินการสังเกตุ สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน เพื่อชี้แนะแนวทาง ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ครอบคลุม ภายใต้การนำของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มงานตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 อำเภอศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมเดินทางในการนิเทศครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการนิเทศเป็น 3 สาย โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดังนี้ สายที่ 1 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว โรงเรียนบ้านทิยาเพอ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ โรงเรียนบ้านเครอะบอ โรงเรียนบ้านแม่แคะ โรงเรียนบ้านสบเมย โรงเรียน้านบุญเลอ สายที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาห้วยทิชะ ศศช.บ้านห้วยยาก โรงเรียนบ้านทีฮือลือ โรงเรียนบ้านแม่ลามา โรงเรียนบ้านเลโคะ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแพรกสาละวิน โรงเรียบ้านแม่สามแลบ และโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด และสายที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล โรงเรียนบ้านดอยงาม โรงเรียน้านห้วยน้ำใส โรงเรียนบ้านเวฬุวัน โรงเรียนบ้านซิวาเดอ โรงเรียนบ้านกลอเซโล โรงเรียนบ้านแม่กองคา รวมทั้งตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณคณะทุกท่านที่ร่วมเดินทาง และโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี #ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ภาพเพิ่มเติม

Comments