การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:08โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 21:10 ]

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อเน้นให้โรงเรียนได้น้อมเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืน เป็นสถานศึกษาต้นแบบ และขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้ศาสตร์พระราชาเกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนสืบไป โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่นำมาปรับใช้ตามบริบท วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ รวมถึงตามความต้องการของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรเหล่านี้ให้สอดคล้องแนวนโยบายและสามารถถอดบทเรียนของแหล่งเรียนรู้ทุกฐานให้เป็นไปตามการพัฒนาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาพเพิ่มเติม
Comments