กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะ ตรวจราชการโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

โพสต์25 ส.ค. 2559 00:33โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 00:33 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะ ตรวจราชการโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่สนองงานตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ภาพเพิ่มเติม