กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ งานวันวิชาชีพ โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์12 มี.ค. 2560 23:51โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ งานวันวิชาชีพ โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเวทีเสวนา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ จังหวัดแม่่ฮ่องสอน โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วม 20 โรงเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ หน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง อปท. ปราชญ์ชาวบ้าน ทุกภาคส่วนเข้าร่วม ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments