กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:38โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราขการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1.การให้การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ 2.ความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ต่อจากนั้น นางชมกฏ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ให้แนวคิดในการปฏิบัติราชการด้วยหลักความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ ณ บริเวณพื้นที่หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments