โครงการอบรมครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์30 ส.ค. 2561 22:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒาครูรูปแบบครบวงจร รหัสหลักสูคร 613183007 รุ่นที่ 015 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 58 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ นำความรู้จาการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2.เพื่อให้การพัฒนาครูเป็นระบบ มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และ3.เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ภาพเพิ่มเติม
Comments