โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

โพสต์24 ก.พ. 2562 21:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานที่ปฏิบัติและนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อผู้รับบริการ ภาพเพิ่มเติม

Comments