โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่วิถีการออมเชิงลึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งโรงเรียนบ้านห้วยห้า

โพสต์10 ส.ค. 2559 02:13โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2559 02:13 ]
ภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยห้า ในการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา "โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่วิถีการออมเชิงลึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งโรงเรียนบ้านห้วยห้า" เป็นการมุ่งสร้างและปลูกฝังวิถีการออมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงถึงระดับภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบความคิด (วิถีออม : พร้อมตระหนัก : หลักเปลี่ยนแปลงตนเอง) โดยกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่วิถีการออมเชิงลึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สัจจะออมทรัพย์ (ออมเงิน)
กิจกรรมที่ 2 ค่ายคุณธรรม (ออมความดี)
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาพัฒนาห้วยห้า (ออมน้ำใจ)
กิจกรรมที่ 4 รักษ์สิ่งแวดล้อม (ออมจิตสำนึก)