โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ

โพสต์8 ม.ค. 2562 00:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์มาพระสงฆ์มาบรรยายธรรมะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรืองของอิทธิบาท 4 และกิจกรรมนันทนาการ มีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments