โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โพสต์21 มิ.ย. 2564 03:03โดยsneeporn wongnoi
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ซึ่งการนิเทศการศึกษาทุกระดับไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่กระบวนการบริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา และการติดตาม ฯ ดำเนินการสังเกตุ สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน เพื่อชี้แนะแนวทาง ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ครอบคลุม มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการนิเทศ ติดตาม เพื่อสนับสนุนส่่งเสริม กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน วิธีการบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่ความสำเร็จตามมาตรฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ภายใต้การนำของ....นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 อำเภอศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมเดินทางในการนิเทศครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการนิเทศเป็น 3 สาย โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดังนี้ สายที่ 1
โรงเรียนบ้านพะมอลอ โรงเรียนบ้านป่าหมาก โรงเรียนบ้านแม่หาร โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ โรงเรียนบ้านโพซอห้องเรียนกองสุม โรงเรียนบ้านเสาหิน สายที่ 2 โรงเรียนดอนชัยวิทยา โรงเรียนบ้านสบหาร โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านโพซอห้องเรียนอูหลู่ โรงเรียนบ้านโพซอ โรงเรียนบ้านเสาหิน สายที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้ โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ โรงเรียนบ้าน่ขุนแม่ต๊อบ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สาขาบ้านจอซิเดอใต้ โรงเรียนบ้านเสาหิน รวมทั้งตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณคณะทุกท่านที่ร่วมเดินทาง และโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี #ขอขอบคุณค่ะ  ภาพเพิ่มเติม

Comments