คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT จาก สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์9 มี.ค. 2560 19:51โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2560 02:12 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นำโดย นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นางสาวศราวดี โพธิ์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยได้ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบอัตนัย ของโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง และโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้พบปะพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหาร และคณะครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม...
Comments