คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สืบเนื่องจากที่ สพฐ. มีนโยบายในการออกตรวจติดตามโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562 เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน ห้องเรียน สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ระบบไฟฟ้า ประปา การป้องกันจุดเสี่ยงในโรงเรียน และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ภาพเพิ่มเติม
Comments