การออกติดตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษฯ

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้ดำเนินการออกติดตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา และโรงเรียนบ้านนาดอย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะร่วมกันให้คำแนะนำและแก้ไขต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments