การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฯ

โพสต์22 ก.ค. 2564 03:30โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กล่าวรายงานโดย นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2.เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.เพื่อร่วมกับสถานศึกษา และภาคีทุกภาคส่วนของสังคมในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ภาพเพิ่มเติม

Comments