การอบรมครูสอนทักษะชีวิตเพือสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 21:41โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูสอนทักษะชีวิตเพือสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทองสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีผุ้เข้าอบรมทั้งสิ้น 172 คน การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยากรจากเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และครูโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร ได้ให้พรกับผู้เข้ารับการอบรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...
Comments