การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย" (เวทคณิต)

โพสต์11 มิ.ย. 2560 21:00โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย" (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย มีทักษะในการบวก ลบ คูณ หาร ด้วยเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 62 คน ภาพเพิ่มเติม...
Comments