วันนี้ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกาษาป่าแป๋ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ภาพเพิ่มเติม...