การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:31โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 อำเภอสบเมย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 450 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน 
รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
รุ่นที่ 2 อำเภอสบเมย ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
รุ่นที่ 3 อำเภอแม่ลาน้อย ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ รู้ทันกลยุทธในการค้ามนุษย์ พร้อมกับรู้จักเอาตัวรอดไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ จากเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments