การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:35โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก สวทช.มาเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ราย ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Comments