การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:29โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน โดยมีนายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอมพาย, นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยุคลากรที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments