การประเมินสัมฤทธิผล ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:46โดยsneeporn wongnoi
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 กรรมการ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน กรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ รับฟังการนำเสนอและรับการให้คำปรึกษา ชี้แนะและแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้รับการประเมินจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 2.นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ 3.นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งมีนายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ภาพเพิ่มเติม

Comments