การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:29โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ตามกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมวัชรพล ภาพเพิ่มเติม
Comments