การประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

โพสต์21 มิ.ย. 2564 02:40โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการประชุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0 ) ประธานเปิด นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

Comments