เวลาต่อมา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ได้ร่วมการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference และพบปะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...